Кельменецьке лісництво

Лісничий – Андрущак Вадим Вікторович

Помічник лісничого – Шевчук Ганна Анатоліївна

АДРЕСА

60142, Чернівецька область, Дністровський район с.Бузовиця

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛОЩА ЛІСНИЦТВА

Кельменецьке лісництво, загальною площею 3180,5 га, входить до складу ДП «Сокирянський лісгосп» і розташоване в західній його частині на території Дністровського адміністративного району.

Контора лісництва знаходиться в кв. 37 вид. 24 Дністровського району Чернівецької області, на відстані 25 км від контори лісгоспу  та районного центру.

Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 16 обходів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ВИКОНАНИХ ЛІСОВПОРЯДНИХ РОБІТ

        Попереднє лісовпорядкування проводилося в 2010 році Київською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання на площі 2764,0 га.

За минулий ревізійний період було передано земель 948,3 га на підставі Указу президента України від 22.01.2010 р. № 56/2010 «Про  створення національного природного парку «Хотинський». Прийнято 1506,8 га на підставі розпорядження Кабінету України від 03.07.20ІЗроку № 584-р від державного підприємства «Кельменецьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу».

До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 3180,5 га.

Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання Державного агентства лісових ресурсів України. Роботи виконувалися за 1 розрядом згідно вимог Лісового кодексу України, чинної іісовпорядної інструкції та рішень першої лісовпорядної наради.

Територія лісництва розділена на 17 планшетів. Квартальна мережа і нумерація кварталів по лісництву залишилась без змін.

Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням ортофотопланів масштабу 1:10000 2019 року зйомки на площі 3180,5 га.

Для корегування окомірно визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці «Сум площ поперечних перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0», поміщених в «Лісотаксаційному довіднику» (Київ-2013), затвердженого Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 27.12.2011).     

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) територія лісгоспу відноситься до лісостепової зони західноукраїнського лісогосподарського округу Прут- Дністровського лісогосподарського району.Тривалість вегетаційного періоду 190 днів. Середньорічна температура повітря +7,7° С, мінімальна -31° С. Пізні весняні заморозки можливі до 27 квітня, а ранні - з 6 жовтня. Середньорічна кількість опадів 690 мм. Середня глибина промерзання грунту 24 см, максимальна 30 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з грудня. Сніг тане з 01 по 15 березня. Вітри переважають західних та північно-західних направлень. Середньорічна швидкість вітру - 3,8 м/сек.Панівні типи грунтів – свіжі грабові діброви, сірі і світлосірі лісові, перегнійні і дерново-карбонатні, а також буроземно-підзолисті місцями чорноземи опідзолені, суглинисті.

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, ТИМЧАСОВЕ ДОВГОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ, ПРАЛІСИ ТА СМАРАГДОВУ МЕРЕЖУ

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення Площа, га Мсцезнаходження Примітки (причини зміни площі чи літерації)
«Бабинська стінка», ландшафтний заказник місцевого значення. Рішення II сесії XXI скликання обласної ради від 16.12.1994 р. 445,7 в.1-4, 8-14 кв.9,10,16,24-28,31  

На території лісництва пралісів, квазіпралісів та природних лісів не виявлено. За результатами проведених польових робіт зроблено висновок, що деревостани не відповідають Критеріям індентифікації через наявність слідів рубок та іншої лісогосподарської діяльності, що значно впливає на їхній ріст та розвиток.

Землі, виділені для тимчасового довгострокового користування (1-50 років), в лісництві відсутні.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЛІСОВОГО ФОНДУ

Сучасний стан лісового фонду в межах панівних порід наведено в таблицях пояснювальної записки (додатки 1-3). Площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 2917,5 га, середній вік насаджень 63 роки, середній клас бонітету - 1,8, середня повнота 0,73, запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель 194 м3, середній склад насаджень 7Дз1Гз1Яз1Акб.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період утворені наступні господарські частини:

-ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на рівнині;

-рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування на рівнині;

          - захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині.

При утворенні господарств та господарський секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що зумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області. Поділ площі          господарських секцій за категоріями лісових ділянок наведено в додатку 4.

Підставою для поділу насаджень однієї панівної деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці, стиглості, рельєфі.

Віднесення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проєктується до лісовідновлення.

Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

ГІДРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

Теперішнім лісовпорядкуванням в лісництві виявлено 3,9 га площ надмірно зволожених земель і заболочених земель, з яких 1,5 га – вкриті  лісовою рослинністю лісові ділянки та 2,4 га незімкнутих лісових культур. Осушення цих площ не проектується.

 

ОХОРОНА ЛІСУ

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:

I      клас - 75,8 га, чи 2,4 %

II    клас- 308,7 га, чи 9,7%

III   клас - 2545,8 га, чи 80,0 %

IV   клас - 134,5 га, чи 4,2 %

V     клас- 115,7 га, чи 3,7%

VI   Разом 3180,5 га, чи 100,0 %

Середній клас пожежної небезпеки 3,97.

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування лісів наведені в проектних відомостях.

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів лісництва на даний час слід вважати задовільним, про що свідчить незначний запас сухостійних дерев (0,4 %) від  загального запасу.

В минулому ревізійному періоді спалахи масового розмноження шкідників лісу не спостеригались.

 З хвороб лісу найбільше поширення мали: поперечний рак дуба - 3,8 га, трутовик дубовий - 3,8 га.

В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні  уточнюватись та корегуватись.

ПОБІЧНІ КОРИСТУВАННЯ

Обсяги побічних користувань на ревізійний період наведені в проектних відомостях.

Випас худоби проектується в лісництві на площі 1458,6 га. Перелік кварталів, в яких допускається випас худоби, вказані у «Відомості земельних ділянок, що проектуються для випасу худоби».

З метою подальшого підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь проектується проведення таких заходів: - внесення органічних і мінеральних добрив в ріллю на площі 18,8 га щорічно.

З інших видів побічних користувань проектуються такі види та щорічні їхні обсяги: збір та заготівля дикорослих: горіхів - 0,9 т; грибів  білих - 0,4 т, опеньків - 0,5 т; плодів та ягід - 0,7 т.

ІІИКОРИСТАННЯ ЛІСУ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ

На території лісництва в рекреаційно-оздоровчих цілях використовуюься ліси у межах населених пунктів загальною площею 25,6 га. В цілому територія рекреаційних лісів характеризується середньою естетичною та ландшафтною оцінками, закритим типом ландшафту

Місцезнаходження існуючих та запроектованих елементів благоустрою вказані в проектній відомості.

ФОТО